Đinh rút, đinh tán, chốt chẻ

Chốt chẻ

1.000 7.600 

Đinh tán

202 216